Këshilli i Organizatave të Punëdhënësve të Shqipërisë (KOPSH)

You are here Home  > Arsimi dhe Edukimi >  Këshilli i Organizatave të Punëdhënësve të Shqipërisë (KOPSH)
Item image

  VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
  2000

  FORMA E ORGANIZIMIT:
  Shoqatë

  EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
  Ismail Varoshi

  MISIONI:
  Informacion i pergjithshem

  KOPSH eshte konfederata e pare e punedhenesve shqiptar me nje status te qendrueshem, te vazhdueshem dhe te panderprere qe nga krijimi i saj e ne vazhdim.

  KOPSH eshte konfederata e pare dhe e vetme anetare e IOE si perfaqesuese e Punedhenesve Shqiptare.

  KOPSH eshte partner social me nje status te qendrueshem, te vazhdueshem dhe te panderprere
  qe nga viti 1995 e ne vazhdim.
  KOPSH eshte bashkepuntore ne pergatitjen e Kodit te Punes (1995) dhe ka kete cilesi ne gjitha hartimet, amendimet e legjislacionit te punes ne vazhdim.

  • Krijimi i KOPSH

  KOPSH eshte nje konfederate me anatare federata kombetare perfaqesuese te punedhenesve shqiptar.
  KOPSH(ish KOP)-Keshilli i Organizatave te Punedhenesve te Shqiperise eshte krijuar me 7 Nentor 2000 bazuar ne dispozitat ligjore te Kodit te Punes.
  Disa nga federatat e KOPSH jane krijuar menjehere pas renies se diktatures komuniste duke qene keshtu organizatat e para perfaqesuese te punedhenesve shqipar.
  Federatat themeluese te KOPSH jane KONBIZ (1995) CONFINCOM(1995) ,UPSH(1996),UPB(1996).
  KOPSH u krijuar nga 6 federata dhe sot ne te aderojne 16 federata te tjera dhe jane proces anetaresimi disa te tjera .
  Nga keto 16 federata 12 prej tyre jane me shtrirje kombetare .
  Kryetar i pare i KOPSH u zgjodh z.Bashkim Sala.
  • Anetaresimi ne Organizata Nderkombetre
  Qe nga viti 2001 KOPSH eshte anetar me te drejta te plota ne Organizaten Nderkombetare te Punedhenesve- IOE dhe perfaqesuesi i vetem i Punedhenesve Shqiptare ne Organizaten Nderkombetare te Punes ILO , duke qene keshtu zeri i pare dhe i vetem i punedhenesve shqiptar ne kete organizate .

  Me kete status KOPSH eshte ftuar dhe ka marre pjese qe nga viti 2001 e ne vazhdim ne Konferencen Nderkombetare Punes te ILO me perfaqesusin e saj me mandat delegati me te drejte vote.

  KOPSH eshte Anetar themelues i Forumit te Punedhenesve te Europes Jug-Lindore ne kuadrin e Paktit te Stabilitetit (SEEEF).

  Federatat themeluese te KOPSH kane marre pjese ne Grupin e Punes (1995)duke qene bashkeautor te krijimit te Kodit te Punes.
  KOPSH ka qene pjese e grupit te punes edhe ne ndryshimet qe i eshte bere ketij Kodi ne vitet 2003,2008 2012 .
  • Pjesmarrja ne KKP-Keshillin Kombetar te Punes

  Tregues i rendesishem eshte dhe pjesmarrja e vazhdueshme e KOPSH ne parlamentin e punes , Keshilli Kombetar i Punes si me poshte:

  Mandati i pare KKP 2000-2003
  Mandate per Organizatat e Punedhenesve 10 nga keto 7 mandate i kishte KOPSH ( ose 70% )

  Mandati i dyte KKP 2003-2006
  Mandate per Organizatat e Punedhenesve 10 nga keto 4 mandate i kishte KOPSH ( ose 40% )
  Ne kete mandat KOPSH Kryetar ka patur edhe pozicionin e Zv-Kryetar te KKP.

  Mandati i trete KKP 2006-2009
  Mandate per Organizatat e Punedhenesve 10 nga keto 2 mandate i kishte KOPSH ( ose 20% )

  Mandati i katert KKP 2010-2013
  Mandate per Organizatat e Punedhenesve 10 nga keto 2 mandate i kishte KOPSH ( ose 20% )
  Me poshte po japim disa te dhena per federatat aktuale anetare te KOPSH.

  KONFEDERATEN E SIPERMARRJEVE TE MATERIALEVE TE NDERTIMIT ku aderojne 182 shoqeri me shtrirje gjeografike ne gjithe vendin ,Numri i te punesuarve 1880.
  SHOQATA E NDERTUESVE PROFESIONISTE TE SHQIPERISE.
  50 shoqeri me shtrirje gjeografike ne gjithe vendin ,Numri i te punesuarve 1405 .
  UNIONIN OPERATOREVE TURISTIK SHQIPTARE ku aderojne 261 shoqeri turistike me shtrirje gjeografike kombetare . Numri i te punesuarve 1044 .
  KONFEDERATA E NDERMARRJEVE TE VOGELA DHE TE MESME - CONFINCOM
  SHOQATEN E HOTELERISE SE SHQIPERISE ku aderojne 1012 anetare dhe kane bere kerkese per antaresim nje numer i madh hotelesh te tjera. Numri i te punesuarve 3036 .
  SHOQATA E MBROJTJES SE TREGUT DHE TREGTAREVE ku aderojne 4451 biznese te nivelit te vogel dhe te mesem. Numri i te punesuarve 9810
  SHOQATA KOMBETARE E GRAVE BIZNESMENE ku aderojne 521 biznese te nivelit te vogel dhe te mesem. Numri i te punesuarve 826
  UNIONI I PUNEDHENESVE SHQIPTAR - UPSH
  SHOQATA KOMBETARE E FARNAVE DHE FIDANAVE .
  ORGANIZATA E PUNEDHENESVE TIRANA BIZNES.
  SHOQATA MJEKESISE POPULLORE
  SHOQATA KOMBETARE E ARGJENDAREVE.
  KONFEDERATA E BIZNESMENEVE SHQIPTAR-KONBIZ.
  SHOQATA ATDHETARE “KELMENDI”
  SHOQATA TIRANA BIZNES

  • Fushat qe mbulohen nga organizatat anetare te KOPSH.
  • Ndertim (ndertim, materiale ndertimi, pune publike);
  • Shoqeri Sigurimesh
  • Prodhim energjie elektrike
  • Industri metalike (mekanike, elektrike etj);
  • Industri nxjerrese, perpunuese, kimike;
  • Industri te veshmbathjes;
  • Tregeti,
  • Turizem;
  • Hoteleri
  • Transport
  • Industri ushqimore;
  • Agrobiznes
  • Prodhime bio
  • Bujqesi;
  • Vepra hidroteknike;
  • Elektronike ,telefoni
  • Media, botimet;
  • Shendetesia dhe farmaceutika;
  • Ndermarrjet e vogla dhe mesme (SME);
  • Profesione te lira.

  • Veprimtarite te perzgjedhura, iniciuara , organizuara dhe te drejtuara nga KOPSH.
  Kontributi I KOPSH gjate ketyre viteve te jetes se tij.

   Fushate sensibilizimi per punedhenesit, institucionet publike, shoqerine civile dhe opinionin publik mbi nevojen e mbeshtetjes ligjore dhe admnistrative per te lehtesuar dhe zgjeruar inisiativen private, per te promovuar SME-te, etj.
   Tavolina te Rrumbullakta, seminare dhe konferenca ne bashkepunim me partnere te tjere sociale dhe ILO, per trajnim ne fushen e organizimit, sistemit te pagave, te masave te sigurise se vendit te punes, sigurimet shoqerore dhe te tjera aspekte ligjore me teme punen dhe raportet shoqerore, etj.
   Kontribut te drejperdrejt ne hartimin e amendamenteve te Kodit te Punes deri ne miratimin e tyre ne Kuvend.
   Pjesemarrje aktive ne komisione te ndryshme specialistesh ne lidhje me partneritetin social dhe ne Keshillin Kombetar te Punes.
   Pjesemarrje aktive dhe perfshirje ne takimet rajonale per çeshtjet e punes dhe te ekonomise .
   Pjesemarrje aktive ne veprimtarite e Unionit Europian te Ndermarrjeve te Vogla dhe te Mesme (tavolina te rrumbullakta, seminare, konferenca (Bruksel, Rome, Paris).
   Anetar i Grupit te Punes per hartimin e Kartes se SME-ve Europiane. Kontribut ne hartimin e Strategjise se SME-ve dhe te ligjit te SME-ve.
   Kontribut ne hartimin e Strategjise se Zhvillimit Social Ekonomik te Vendit.
   Si anetare e Keshillit Kombetar te Punes ne kater mandate rrjesht , ka promovuar inisiativen e Paktit Social per Shqiperine.
   Ka organizuar seminarin "Roli i Organizatave te Punedhenesve ne Dialogun Social dhe partneritetin me shtetin” ne bashkepunim me ILO (20-21 Nentor, 2000).
   KOPSH gjate viti 2002 vuri ne zbatim projekin e Fondacionit Europian te Trajnimit (ETF) "Plan Veprimi per Promovimin e Kultures dhe Praktikave te Dialogut Social dhe Pjesemarrjen e Shoqerise Civile, ne Rajonin e Europes Jug-Lindore (Shqiperia)”. Ky projekt pati ne fokus te tij hartimin e Raportit Vendor te Dialogut Social ne Shqiperi, te cilin e keni ne dispozicion, ketu ne salle.

  • Marreveshje te nenshkruara me organizate homologe dhe institucione te
  rendesishme vendase dhe te huaja.

  o Memorandume bashkepunimi me organizatat homologe si:
  o Shoqata Toscana - Albania, Dhoma e Tregtise Itali – Orient.
  o Shoqata e Industrialisteve e Pulias.
  o Shoqata e Industrialisteve e Venetos.
  o Organizata e Industrise te Azerbajxhan.
  o Organizaten e Punedhenesve te Maqedonise.
  o Organizaten e Punedhenesve te Malit te ZI.
  o Marreveshje mirekuptimi e bashkepunimi me Unionin e Dhomave te Tregetise.
  o Marreveshje mirekuptimi me Ministrine e Rendit Publik, me Drejtorine e Doganave dhe me Drejtorine e Tatimeve ne bashkepunim me Unionin e Dhomave te Tregtise..
  o Pjesemarrje ne projektin e rrjetit te ligjeve te punes te Organizatave te Punedhenesve te vendeve te Europes Jug-Lindore.
  o Marreveshja e Punedhenesve te Adriatikut Zagreb 5 Shtator 2008
  o Marreveshja me Konfederaten Europiane te Ushqimit dhe Industrise se pijeve-
  Bruksel mars 2008

  • Kontrata kolektive ,marreveshje me Punemarresit.

   KOPSH ka nenshkruar marreveshje bashkepunimi ne nivel kontrate kolektive qe nga krijimi i tij me partnerin kryesor qe perfaqeson Konfederaten me te madhe te Punemarresve shqiptare BSPSH-Bashkimin e Sindikatave te Pavarura Shqiptare.
   Sindikaten e Ushqimit dhe Turizmit.
   Sindikaten e Turizmit.
   Sindikaten e Agrobiznesit.
   Sindikaten e Bankave.

  • Bashkepunimi i KOPSH ne institucionet, veprimtarite dhe projektet e ILO-s

   KOPSH eshte partnere e Zyres se Veprimtarive per Punedhenesit prane ILO-s.
   KOPSH eshte anetare e Forumit te Punedhenesve te Europes Jug-Lindore SEEEF.
   KOPSH eshte pjesemarrese ne bordet e projekteve te ILO-s:
   Projekti “Program per ripunesimin e punonjesve te dale nga puna nga Administrata Publike”;
   Projekti IPEC “ Program mbi eliminimin e punes se femijeve ne Shqiperi”
   KOPSH ka qene Njesia e Zbatimit te Projektit (PIU): “Plan Veprimi per Promovimin e Kultures dhe Praktikes te Dialogut Social dhe Pjesemarrje e Shoqerise Civile dhe lidhjet perkatese ne Rajonin e Europes Jug-Lindore (Shqiperia)”.

  • Perfaqesimi i KOPSH ne Bordet dhe Keshillat Kombetare e Lokale

   Keshilli Kombetar i Punes
   Keshilli Administriv i Sherbimit Kombetar te Punesimit
   Keshilli Administriv i Inspektoriatit Shteteror te Punes
   Keshilli Kombetar Administriv i Institutit te Sigurimeve Shoqerore
   Sherbimin Kombetar te Punesimit.
   Keshillin Kombetar te Aresimit dhe Formimit Profesional
   Keshillat Administrative te Drejtorive Rajonale te Punesimit
   Zyren Rajonale te Pajtimit.
   Grupi i punes per rishikimin e Kodit te Punes ne Ministrise se Punes .
   Komisioni i ekonomise dhe financave.ne Ministrise se Punes .
   Komisioni i Pagave dhe Pensioneve ne Ministrise se Punes .
   Komisioni Juridik ne Ministrise se Punes .
   Komisioni i nxitjes se punesimit dhe formimit profesional.ne Ministrise se Punes .
   Komisioni i Kushteve te punes ,shendetit dhe sigurise ne pune ne Ministrise se Punes ..
   Task Force per krijimin e Kornizes Kombetare te Kualifikimeve –KSHK
   Komiteti drejtues i Projekteve te ILO-s ne Shqiperi.
   Komiteti drejtues Puna e Denje ne Shqiperi.

  MBULIMI GJEOGRAFIK:
  Tiranë, mbarë Kombëtar

  FUSHAT E VEPRIMTARISE:
  Bashkim profesionistësh (Org. e juristëve, financierëve, gjyqtarëve, ndërtuesve etj.)

  SHERBIMET:

  GRUPI I TARGETUAR:
  Biznesi


  TITULLI I PROJEKTIT:


  DONATORI:

  KOHEZGJATJA:

  QELLIMI:

  ZONA E TARGETUAR:

  GRUPI I TARGETUAR:

  SHERBIMI I OFRUAR:

  KERKOHEN VULLNETARE:

  TITULLI I PROJEKTIT:


  DONATORI:

  KOHEZGJATJA:

  QELLIMI:

  ZONA E TARGETUAR:

  GRUPI I TARGETUAR:

  SHERBIMI I OFRUAR:

  KERKOHEN VULLNETARE:


  TITULLI I PROJEKTIT:


  DONATORI:

  KOHEZGJATJA:

  QELLIMI:

  ZONA E TARGETUAR:

  GRUPI I TARGETUAR:

  SHERBIMI I OFRUAR:

  TITULLI I PROJEKTIT:


  DONATORI:

  KOHEZGJATJA:

  QELLIMI:

  ZONA E TARGETUAR:

  GRUPI I TARGETUAR:

  SHERBIMI I OFRUAR:


  Nuk ka te reja per momentin!  Detajet e Kontaktit

  Adresa:
  “Sun Tower”-Bussines Center, Sheshi “ Skenderbej” , Kutia postare 8187, Tiranë, Shqipëri
  Telefon:
  355 4 22 68 147
  Fax:
  355 4 22 34 053
  kopsh@albnet.net
  Web:
  http://www.kopsh.org
  Facebook:
  https://www.facebook.com/pages/KOPSH-Keshilli-i-Organizatave-te-Punedhenesve-te-Shqiperise/378380938912714