Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë

You are here Home  > Qeverisja e mirë >  Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë
Item image

  VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
  2004

  FORMA E ORGANIZIMIT:
  Shoqatë, Qendër

  EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
  Sami Neza

  MISIONI:
  Permiresimi i qeverisjes permes transparences, antikorrupsionit, kontrollit dhe pjesemarrjes se qytetareve ne vendimarrje. Rritja e pavaresise se medias dhe cilesise se informimit. Persosja e shtetit ligjor ne Shqiperi.

  MBULIMI GJEOGRAFIK:
  Tiranë, mbarë Kombëtar

  FUSHAT E VEPRIMTARISE:
  Media, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji

  SHERBIMET:
  Trainim, Kërkim / Studim, Lehtësim procesesh

  GRUPI I TARGETUAR:
  Biznesi, Publiku, Administrata qendrore, Administrata vendore


  TITULLI I PROJEKTIT:
  Rritja e aksesit ne drejtesi nepermjet lehtesimit te procedurave dhe pagesave ne gjykata


  DONATORI:

  Ambasada Britanike

  KOHEZGJATJA:
  18 muaj

  QELLIMI:
  Lehtesimi i marrjes se sherbimeve nga gjykatat per te gjithe qytetaret. Transparence per ankesat ndaj pushtetit gjyqesor. Kordinim i institucioneve te ndryshme per sherbime te shpejta dhe efikase ne fushen e drejtesise

  ZONA E TARGETUAR:
  Te gjitha gjykatat e shkalles se pare dhe te dyte

  GRUPI I TARGETUAR:
  Publiku

  SHERBIMI I OFRUAR:
  Trainim, Lehtësim procesesh

  KERKOHEN VULLNETARE:

  TITULLI I PROJEKTIT:
  Menaxhimi i krizes ne median e shkruar


  DONATORI:

  QTIL

  KOHEZGJATJA:
  2 vjet

  QELLIMI:
  Rritja e pavaresise se medias ne Shqiperi permes aplikimit te teknologjive te reja te informacionit

  ZONA E TARGETUAR:
  Mediat e shkruara, lexuesit

  GRUPI I TARGETUAR:
  Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore

  SHERBIMI I OFRUAR:
  Trainim, Kërkim / Studim

  KERKOHEN VULLNETARE:


  TITULLI I PROJEKTIT:
  Monitorimi i strategjise antikorrupsion te qeverise 2011-2013


  DONATORI:

  AMSHC

  KOHEZGJATJA:
  2 vjet

  QELLIMI:
  Kontrolli i realizimit dhe zbatimit te strategjise antikorrupsion si mjet per te rritur transparences dhe cilesine sherbimeve te administrates publike

  ZONA E TARGETUAR:
  Tirane dhe rrethe

  GRUPI I TARGETUAR:
  Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore

  SHERBIMI I OFRUAR:
  Trainim, Kërkim / Studim

  TITULLI I PROJEKTIT:
  Monitorimi i strategjise antikorrupsion te qeverise 2008-2011


  DONATORI:

  AMSHC, Ambasada Britanike

  KOHEZGJATJA:
  18 muaj

  QELLIMI:
  Kontrolli i realizimit dhe zbatimit te strategjise antikorrupsion si mjet per te rritur transparences dhe cilesine sherbimeve te administrates publike

  ZONA E TARGETUAR:
  Tirana dhe rrethet

  GRUPI I TARGETUAR:
  Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore

  SHERBIMI I OFRUAR:
  Trainim, Kërkim / Studim, Lehtësim procesesh


  Nuk ka te reja per momentin!  Detajet e Kontaktit

  Adresa:
  Rruga Muhamet Gjollesha, Pall. 2/3, Ap. 9, Tiranë, Shqipëri
  Telefon:
  355 4 22 60 959
  Fax:
  355 4 22 60 959
  saminezaus@yahoo.com; contact@transparence.al
  Web:
  http://www.transparence.al