Video informuese mbi ndërmarrjet sociale

Në kuadër të punës për promovimin dhe zhvillimin e ndërmarrjeve sociale në Shqipëri, Partnerët Shqipëri, Qendra për Ndryshim dhe Manaxhim konflikti ka përgatitur këtë video informuese ku shpjegohet në mënyrë të thjeshtë qëllimi, forma e organizimit dhe funksionimi i ndërmarrjeve sociale.
http://youtu.be/x5y9Wj7exV0